Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
13-19.10. 2008г.- СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 13.10.2008г. до 19.10.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 1372/2004, II състав Несъстоятелност БЕЛОПАЛ АД,
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ
М. АД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 15.10.2008г.
ДОПУСКАНЕ ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА в №32 от 27.05.2008г., постановено по т.гр.д. №1372/2004г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, като в диспозитива на решението вместо "Препис от решението да се изпрати по ф.д. №4998/1991г. по описа на ПОС и в търговския регистър за вписване" да се чете "Препис от решението да се изпрати по ф.д. №4988/1991г. по описа на ПОС и в търговския регистър за вписване".
Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от датата на вписване в Търговския регистър.
Препис от настоящето решение да се изпрати по ф.д. №4988/1991г. по описа на ПОС и в търговския регистър за вписване.


 
2 Търговско дело No 56/2008, II състав Дела от и срещу търговци АТЛАС ООД Д. ЕООД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 13.10.2008г.
О С Ъ Ж Д А "Д." ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Д. обл. П., представлявано от управителя К.М. да заплати на "А." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ш., бул. "С." №, ет., офис , представлявано от управителя К. А. М., със съдебен адрес: адв. И.П. , офис , сумата от *, произтичащи от неизпълнение на договор за търговска продажба, както следва: по фактура №* - в размер на *.; по фактура №* - на стойност *; фактура №* - на стойност *.; фактура №* - на стойност *.; фактура №* - на стойност *., както и мораторна лихва в размер на *, както следва: * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 24.08.2007г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 07.09.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; *- мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 14.09.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; *- мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 01.12.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 08.10.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата *по ф-ра № *за периода от 17.10.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 24.10.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата* по ф-ра №*за периода от 07.11.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008 г.; * - мораторна лихва за забавено плащане на сумата * по ф-ра № * за периода от 05.12.2007 г. до датата на предявяване на иска - 07.05.2008г., ведно със законната лихва върху главницата от *, считано от датата на предявяване на исковата молба - 07.05.2008г., до окончателното изплащане на сумите, както и направените разноски по делото в размер на *, като иска за разликата до 4 634.54 лева или за 2 237,25 лв., представляваща изплатена сума по фактури №*; фактура №* ; фактура №* .; фактура №* . и частично по фактура №* , както и иска за присъждане на мораторна лихва по фактура №* - като неоснователен - отхвърля.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
3 Търговско дело No 84/2008, II състав Облигационни искове ТРАНСФЕР ГРУП ЕООД В. ЕТ Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 16.10.2008г.
 
4 Търговско дело No 95/2008, II състав Облигационни искове РПК "ПЕТЪР ВЕЛЕВ" Р. ЕТ Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 15.10.2008г.
ОСЪЖДА ЕТ " Р. - Л.Л. със седалище и адрес на управление в гр.Б. ул. " Г. П. " № , представлявано от Л.П.Л. да з а п л а т и на РПК " П. В. " гр. П. със седалище и адрес на управление в гр. П. ул. " М. Т. " № , представлявана от председателя С.Г. сумата *, представляваща наизплатена наемна цена за периода 1.05.2006 год. - 31.07.2008 год. и неизплатена ел. енергия за периода 1.08.2007 год. - 31.07.2008 год. по договор за наем, сключен между страните на 24.01.2003 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 12 август 2008 год. до окончателното й плащане.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Препис от решението да се връчи на страните - на ответника да се връчи на посочения адрес на управление и на настоящия му адрес в гр. Пещера.