Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
15-21.11. 2008г.- СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 15.11.2008г. до 21.11.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 1595/2002, IV състав Жалби П.И.Ц.,
С.Н.Ц.
Л.П.Ц.,
С.Л.Ц.
Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 21.11.2008г.
 
2 Гражданско дело (В) No 428/2008, I състав Жалби Е.П.П. И.В.П. Председател: М.П.Т.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 19.11.2008г.
 
3 Гражданско дело (В) No 495/2008, I състав Жалби Г.Д.П.,
С.Д.П.,
Л.Д.Б.
А.Х.М.,
М.П.Ц.,
Й.П.П.,
П.С.С.,
И.П.С.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 20.11.2008г.
 
4 Гражданско дело (В) No 541/2008, IV състав Жалби А.М.С. Г.А.С.,
Д.Д.С.
Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 19.11.2008г.
Прекратява производството по в. гр. д. № 541/08 г. на Пазарджишкия окръжен съд, поради неотстраняване в срок на указаните от съда нередовности във въззивната жалба.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните..

 
5 Гражданско дело (В) No 627/2008, IV състав Жалби Г.П.А.,
Е.И.А.
Г.И.П.,
А.Г.П.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 21.11.2008г.
 
6 Гражданско дело (В) No 662/2008, I състав Жалби П.Н.Б. П.Т.С.,
М.Д.С.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 18.11.2008г.
 
7 Гражданско дело (В) No 681/2008, IV състав Жалби Т.З.Т. ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 21.11.2008г.
 
8 Гражданско дело (В) No 727/2008, I състав Жалби Й.А.П.,
Ц.П.П.,
П.П.К.,
А.П.П.
МЕГА-ХИТ ООД,
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 19.11.2008г.
 
9 Гражданско дело (В) No 757/2008, IV състав Жалби ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗК НАДЕЖДА / В ЛИКВИДАЦИЯ / Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 19.11.2008г.
 
10 Гражданско дело (В) No 766/2008, I състав Жалби В.И.Д. Л.П.С.,
П.Л.С.,
Е.Д.С.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 18.11.2008г.
 
11 Гражданско дело (В) No 782/2008, IV състав Жалби ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ М.Г.В. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 18.11.2008г.
 
12 Гражданско дело (В) No 788/2008, III състав Жалби З.Т.К.Т.,
Т.П.К.,
С.А.К.,
Д.Й.С.,
С.Й.С.
И.А.К.,
П.Л.Ф.,
С.Л.Ч.,
Д.А.К.,
П.Т.К.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 20.11.2008г.
 
13 Гражданско дело (В) No 794/2008, IV състав Жалби К.Н.Г.,
В.И.Г.
П.Г.М.,
Ж.Г.С.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 21.11.2008г.
 
14 Гражданско дело (В) No 816/2008, I състав Жалби Г.А.А. Х.Г.А.,
В.Г.А.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 19.11.2008г.
 
15 Гражданско дело No 853/2008, II състав Дела по ЗОДВПГ Д.И.И.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 18.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 853/2008 год. по описа на Пазарджишки окръжен съд
ВРЪЩА исковата молба на ищеца Д.И.И.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от получаване на настоящето определение.
Копие от определението да се връчи на ищеца. 
16 Гражданско дело (В) No 859/2008, III състав Жалби В.Н.З. А.Н.З. Председател и докладчик: М.П.Т.  Определение от 19.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В гр.д.№ 859/08 г. на ПОС.
ВРЪЩА делото на РС Пазарджик с предложение съдията, постановил решението да подпише скицата като неразделна част от решението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
17 Гражданско дело (В) No 884/2008, IV състав Частни жалби ЕКО ХИДРО 90-ООД   Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 26.09.2008 г., постановено от Пазарджишкия районен съд, с което е прекратено производството по гр. д. №2065/2007 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.