Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
19.01-25.01. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 19.01.2009г. до 25.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 968/2003, I състав Дела от администр. характер по ЗТСУ В.Й.А.,
Г.Й.А.
ОБЩИНА БЕЛОВО Председател и докладчик: П.Д.Я.  Определение от 19.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба, поради оттеглянето и от жалбоподателите и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Д. № 968/03 г. по описа на ПОС
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес за явилите се жалбоподатели и за ОП и от съобщението на останалите страни пред ВАС.

 
2 Гражданско дело (В) No 73/2008, I състав Жалби И.Д.Д. П.И.И. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 23.01.2009г.
 
3 Гражданско дело No 604/2008, II състав Други дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК Е.Й.К. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 21.01.2009г.

 
4 Гражданско дело (В) No 709/2008, I състав Жалби Й.Б.Ш. Н.Б.Т.,
С.Б.Б.,
С.С.Б.,
М.Г.Б.,
И.Г.Б.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 21.01.2009г.
 
5 Гражданско дело (В) No 759/2008, I състав Жалби Д.Т.К. Е. К.К. ООД Председател и докладчик: П.Д.Я.  Определение от 19.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА постановеното решение от РС Пазарджик № 181/20.02.2008г. по гр.д. № 1390/2007г. по описа на същия съд, поради направен отказ пред въззивната инстанция от процесуалния пълномощник на ищеца адв.П.
ПРЕКРАТЯВА изцяло производството, както по гр.д. № 1390/07г. по описа на РС , така и по В.гр.д. № 759/2008г. по описа на ПОС.
Определението в частта за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес за ответника "Е. К. К" ООД гр.Пазарджик и от съобщението на жалбоподателя Д.Т.К..

 
6 Гражданско дело (В) No 806/2008, I състав Жалби П.Г.В.,
Б.Г.В.Т.
Р.Б.Е.,
Л.Б.Е.,
Г.Л.М.,
М.Л.М.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 22.01.2009г.
 
7 Гражданско дело No 829/2008, II състав Дела по ЗОДВПГ Н.К.К. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 23.01.2009г.
 
8 Гражданско дело No 839/2008, II състав Искове за произход А.М.П. В.А.П.,
Н.Л.
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 21.01.2009г.
ПО ИСКА с правно основание чл. 33 ал. 1 от СК,предявен от А.М.П. със съдебен адрес в гр. П. ул. " Ц. С. " № кантора № - адв. Д., против В.А.П. и малолетния Н.Л. представляван в процеса от своята майка и законна представителка В.П., ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение ответниците, че ищецът А.М.П. не е биологичен баща на детето Н.Л. от гр. П. ул. " Р. А. " № , тъй като не е могло да бъде заченато от него.
ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на решението, копие от него да се изпрати на Община гр. П., за съставяне нов акт за раждане на детето Н.Л., в който като негов баща се впише Д. Л.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в двуседмичен срок ,считано от датата на връчване на решението на страните.


 
9 Гражданско дело (В) No 851/2008, III състав Жалби И.С.Н. Р.П.Ч. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 21.01.2009г.
 
10 Гражданско дело (В) No 930/2008, I състав Частни жалби ИТАЛФРУИТ ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Докладчик: Е.П.С.  Определение от 22.01.2009г.
 
11 Гражданско дело (В) No 932/2008, III състав Жалби Г.К.И. З.А.М. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 20.01.2009г.
 
12 Гражданско дело (В) No 934/2008, IV състав Жалби А.Г.М. С.С.М. Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 21.01.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 941/2008, III състав Жалби Т.П.С. ВЕЛИНСОФ ООД Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 20.01.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 947/2008, III състав Жалби Ю.И.З. Л.Т.К. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 19.01.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 955/2008, IV състав Частни жалби Д.Г.П.   Докладчик: С.А.К.  Определение от 20.01.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 969/2008, III състав Частни жалби АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ СОФИЯ ЗК М. - 95 Докладчик: В.М.  Решение от 20.01.2009г.
 
17 Гражданско дело No 975/2008, II състав Други дела Р.И.К. К.Р.С. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 21.01.2009г. 
18 Гражданско дело (В) No 977/2008, IV състав Частни жалби О. Б. Б. АД   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 21.01.2009г.
 
19 Гражданско дело (В) No 11/2009, II състав Частни жалби Е.Т.М.,
Г.П.М.
  Докладчик: К.С.П.  Определение от 22.01.2009г.
 
20 Гражданско дело (В) No 12/2009, III състав Жалби Ц.П.М.,
С.П.М.,
Д.Г.П.
П.С.М. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 23.01.2009г.
 
21 Гражданско дело (В) No 48/2009, IV състав Частни жалби А. - П. ООД   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 21.01.2009г.
 
22 Гражданско дело (В) No 52/2009, II състав Частни жалби П. И.-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗПАД ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 20.01.2009г.

ПОТВЪРЖДАВА определение от 19. 11. 2008г. на районен съд Пазарджик , постановено по гр.д. № 2053/ 2006г. по описа на същия съд , с което е прекратено производството по делото , по отношение на обратните искове предявени от Национална агенция "П. и. " гр. С. , чрез специализираното звено Областно пътно управление гр. П. против търговското дружество Н. " ЕООД гр. П. / в несъстоятелност /, като процесуално недопустими , като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението на страните пред ВКС гр. София .


 
23 Гражданско дело (В) No 60/2009, IV състав Частни жалби В.И.К.,
Т.И.Я.
  Докладчик: С.А.К.  Определение от 21.01.2009г.
 
24 Гражданско дело (В) No 63/2009, II състав Частни жалби НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ТД-ПАЗАРДЖИК   Докладчик: Н.И.Т.  Разпореждане от 21.01.2009г.
 
25 Гражданско дело (В) No 64/2009, IV състав Жалби П. Р. 2000 ЕООД   Докладчик: С.А.К.  Решение от 21.01.2009г.