Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
19.01-25.01. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 19.01.2009г. до 25.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 78/2007, II състав Искове по ТЗ О.П.М. И. 2000 КЛОН С. Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 21.01.2009г.
 
2 Търговско дело No 92/2008, II състав Несъстоятелност Н. 22 ЕООД   Председател и докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.01.2009г.
НАЗНАЧАВА за постоянен синдик на търговското дружество Н. 22 ЕООД със седалище и адрес на управление гр. П. ул. "Ц. Ш." № офис , представлявано от едноличен собственик и управител С. Г. А. лицето И. Т. Б.
ОПРЕДЕЛЯ дата на встъпване на синдика в длъжност от 26 01 2009 г. , Като задължава синдика да представи на съда акт за встъпване в длъжност.
На основание чл. 659 ал. 1 от ТЗ ЗАДЪЛЖАВА назначеният постоянен синдик да представи на съда за заверяване прошнорован и прономерован дневник на синдика в който да записва всяко свое действие за разпореждане с вещи и права от масата на несъстоятелността.
ОПРЕДЕЛЯ текущо възнаграждение на И. Т. Б. в размер на * месечно , което да се изплаща от масата на несъстоятелността.