Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
12.01-18.01. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 12.01.2009г. до 18.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 211/2008, II състав Искове за произход К.С.Б.,
М.К.Б.
Й.М.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПАНАГЮРИЩЕ
Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 16.01.2009г., в законна сила от 03.02.2009г.
 
2 Гражданско дело (В) No 265/2008, IV състав Жалби Е.Г.П.,
С.Т.А.,
М.Е.П.,
Д.А.П.,
Д.А.П.,
К.В.П.,
В.Г.К.
Е.Т.А. Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 16.01.2009г.
 
3 Гражданско дело No 395/2008, II състав Други дела П. К. ТПК-П. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 12.01.2009г.
 
4 Гражданско дело (В) No 644/2008, IV състав Жалби В.Г.У.,
Т.П.У.
Е.И.У. Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 16.01.2009г.
 
5 Гражданско дело (В) No 665/2008, I състав Жалби Е.И.К.,
Г.Т.К.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА,
ТЪРГОВСКА КЪЩА В. ООД
Председател: М.П.Т.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 12.01.2009г.
 
6 Гражданско дело (В) No 848/2008, IV състав Жалби КОНТРОЛНО-ЗАВАРЪЧНИ УСТРОЙСТВА АД Г.Т.К.,
Ч. 90 Т. К. ЕТ,
Т.Г.К.,
С.И.К.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 16.01.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 883/2008, I състав Жалби В.К.К. Л.М.Г. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Определение от 12.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на В.К.К. против решение № 175/15.02.2007г. по гр.д. № 1356/2006 г. по описа на РС Пазарджик в частта относно делба на движими вещи, а именно три броя компютри и пет броя монитори, поради оттегляне на иска.
ПРЕКРАТЯВА въззивно гр.д. № 883/2008г. по описа на ПОС.
ОБЕЗСИЛВА решение № 175/15.02.2007г. по г р.д. № 1356/2006г. по описа на РС Пазарджик в частта относно допускане на делба на движими вещи относно 3 броя компютри и 5 броя монитори.
ОБЯВЯВА за влязло в сила решението на Пазарджишкият районен съд.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВКС.

 
8 Гражданско дело (В) No 896/2008, IV състав Жалби Й.С.В. Ю.С.П. Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 15.01.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 923/2008, IV състав Жалби ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК С.Ц.П.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 15.01.2009г.
 
10 Гражданско дело (В) No 925/2008, I състав Частни жалби Г.Н.К. В.Х.К.,
М.Х.Г.,
С.Х.Ш.,
Ц.Б.К.
Докладчик: А.Г.П.  Определение от 15.01.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 20.10.2008 г. на Велинградския районен съд, с което е върнал исковата молба на Г.Н.К. ***.
Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок.

 
11 Гражданско дело (В) No 936/2008, III състав Жалби П.П.Д.,
М.П.Д.,
Н.А.Д.
  Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 15.01.2009г.
 
12 Гражданско дело No 966/2008, II състав Облигационни искове ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 14.01.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 976/2008, I състав Частни жалби ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   Докладчик: А.Г.П.  Определение от 15.01.2009г.
ОТМЕНЯВА определение от 16.12.2008 г. на съдията по вписванията при Пазарджишкия районен съд, с което е отказал да впише удостоверение № 20081205164451/05.12.2008 г. на Агенция по вписванията относно вписване на особен залог на търговско предприятие, в активите на което са включени недвижими имоти на "С." ЕАД със седалище и адрес на управление гр.П., представлявано от пълномощника И. С. П. в полза на ОББ АД.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на това определение.
Определението е окончателно.

 
14 Гражданско дело No 4/2009, II състав Допускане на обезпечение Е.Б.Ш.,
М.Б.В.,
Р.Б.П.
ОБЩИНА БЕЛОВО Докладчик: К.С.П.  Определение от 15.01.2009г.

 
15 Гражданско дело (В) No 9/2009, II състав Частни жалби Т.П.У.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 12.01.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 16/2009, II състав Частни жалби А.И.А.   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 12.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч. гр. д.№ 16/ 2009г. по описа на окръжен съд Пазарджик .
ВРЪЩА преписката на районен съд Пазарджик за изпълнение на следните указания :
1/ Да се представи препис от обжалваното определение , от 26. 11. 2008г. , постановено по гр. д. № 2167/ 2008г. по описа на районен съд Пазарджик . В приложеното гр. д. № 2167/ 2008г. липсва обжалваното определение .
2/ Да се представи препис от исковата молба на П. Д. А. по гр.д. № 2165/ 2008г. по описа на районен съд Пазарджик .
След изпълнение на дадените указания частната жалба на А.И.А. да се администрира на окръжен съд Пазарджик за разглеждане .
Определението не подлежи на обжалване . 
17 Гражданско дело (В) No 20/2009, IV състав Частни жалби Т.Б.Ц.,
П.П.Ц.
  Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 16.01.2009г.
 
18 Гражданско дело (В) No 32/2009, III състав Частни жалби ПЕТРАКОВ-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ А.В.Б. Докладчик: М.П.Т.  Определение от 14.01.2009г.
 
19 Гражданско дело No 36/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР К.С.В.   Докладчик: К.Г.Н.  Решение от 13.01.2009г.
 
20 Гражданско дело No 46/2009, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане В.Н.К.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 16.01.2009г.
С разпореждане: На основание чл. 23, ал.3 от ГПК , делото да се изпрати на Апелативен съд Пловдив , за определяне на друг равен съд за разглеждането му.
 
21 Гражданско дело (В) No 50/2009, I състав Частни граждански дела - чл.217А ГПК (отм.)/- чл.255 ГПК-молба за бавност Ф.Х.Д.   Докладчик: И.Б.П.  Определение от 15.01.2009г.