Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
12.01-18.01. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 12.01.2009г. до 18.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 29/2006, II състав Несъстоятелност П. Ф. АД   Докладчик: К.С.П.  Решение от 16.01.2009г.
ОДОБРЯВА СМЕТКАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на суми от масата на несъстоятелността на длъжника"П. Ф." АД, със седалище и адрес на управление гр.П., както следва: вземания по чл.722 ал.1 т.3 от ТЗ в размер на 12 600 лв.; вземания по чл.722 ал.1 т. от ТЗ в размер на 540лв.
На основание чл.729 ал.2 от ТЗ определението за одобряване на сметката за разпределение да се обяви в Търговския регистър, с което кредиторите и длъжникът да се считат уведомени.
На основание чл.729 ал.4 от ТЗ одобрената сметка за разпределение да се изпълни от синдика П. С. С.
Препис от определението да се връчи на синдика.
Препис от определението да се изпрати за обявяване в Търговския регистър.
Определението подлежи на обжалване от длъжника и кредиторите в едноседмичен срок от обявяването му в Търговския регистър пред Пловдивски апелативен съд.

 
2 Търговско дело No 72/2007, II състав Несъстоятелност Н. ЕООД ЕТ Д. - А. Д. Докладчик: К.С.П.  Определение от 15.01.2009г.

 
3 Търговско дело No 105/2008, II състав Дела от и срещу търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ П. 2000 ООД Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 16.01.2009г.
 
4 Търговско дело No 108/2008, II състав Облигационни искове А. ЕООД П. ООД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 15.01.2009г.
Прекратява производството и изпраща делото по подсъдност на РС Панагюрище
 
5 Търговско дело No 110/2008, II състав Допускане на обезпечение С. И. ООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 16.01.2009г.

 
6 Търговско дело No 151/2008, II състав Допускане на обезпечение П.-6 ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 12.01.2009г.


 
7 Търговско дело No 1/2009, II състав Облигационни искове Д. Е. Е. Е.Б. ЕООД О. Т. ЕООД Докладчик: К.С.П.  Определение от 14.01.2009г.
 
8 Търговско дело No 8/2009, II състав Облигационни искове П. И. ООД ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 15.01.2009г.