Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
16.02-22.02. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 16.02.2009г. до 22.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1662/2000, II състав Искове за обезщетение по чл.200 от КТ С.И.Й. Ч. ЕООД Председател и докладчик: К.Г.Н.  Определение от 17.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1662/00 г. по описа на ПОС, поради отказ от иска.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с ЧЖ в едноседмичен срок от съобщението на страните, пред ПАС.

 
2 Гражданско дело (В) No 536/2008, III състав Жалби М.К.С.,
И.В.С.
С.С.Т.,
И.С.Т.
Докладчик: В.М.  Определение от 17.02.2009г.
 
3 Гражданско дело No 542/2008, II състав Други дела П.И.С. А.И.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА П.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 19.02.2009г.
По иска, предявен от П.И.С. със съдебен адрес - гр. П., ул. "Х. К." № - адв. Е.П., против А.И.Р., обл. Пазарджик, поставя под пълно запрещение А.И.Р..
След влизане на решението в сила заверен препис от същото да се изпрати до Община С. - Органа по настойничеството, за учредяване на настойничество на А.И.Р., както и на служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област П.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
4 Гражданско дело No 586/2008, II състав Други дела З.Г.П. Й.Г.Р. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 19.02.2009г.
По иска, предявен от З.Г.П. против Й.Г.Р., поставя под ограничено запрещение Й.Г.Р..
След влизане на решението в сила заверен препис от същото да се изпрати до Община С. - В. по настойничеството, за учредяване на попечителство на Й.Г.Р., както и на служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област П.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
5 Гражданско дело No 810/2008, II състав Искове по СК А.М.Т. Я.С.Ц.,
С.Я.Ц.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 19.02.2009г.
По предявения от А.М.Т. против Я.С.Ц. обл. Пазарджик, иск с правно основание чл. 33 ал.2 от СК приема за установено, че Я.С.Ц. не е баща на детето С.Я.Ц., и същото не е могло да бъде заченато от него.
По предявения от А.М.Т. против С.Я.Ц., - същия адрес, чрез неговата майка и законна представителка А.М.Т., с назначен особен представител по чл.29 ал.4 от ГПК - адв. Т. А. - АК гр.П. иск с правно основание чл. 33 ал.2 от СК приема за установено, че Я.С.Ц. не е баща на детето С.Я.Ц., и същото не е могло да бъде заченато от него.
След влизането в сила на решението заверен препис от същото да се изпрати до Служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област П. за вписване на обстоятелствата в надлежните регистри.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
6 Гражданско дело (В) No 858/2008, III състав Жалби А.Щ.П.,
П.Щ.П.
Ж.В.К.,
Г.В.Л.,
М.Г.В.,
Т.Г.Т.,
С.Г.К.,
М.С.Л.,
М.А.Ж.,
В.А.Л.,
Е.Г.К.,
Г.Д.К.,
Д.Х.К.,
В.И.Я.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 20.02.2009г.
 
7 Гражданско дело No 872/2008, II състав Искове по СК Л.А.Х. Л.Д.П.,
К.Л.П.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ С. ОТДЕЛ ЗАКРИЛА
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 18.02.2009г.
По предявения от Л.А.Х. със съдебен адрес - гр. В., ул. "Б." №, адв. Й.А. против Л.Д.П. обл. Пазарджик, иск с правно основание чл. 33 ал.2 от СК приема за установено, че Л.Д.П. не е баща на детето К.Л.П., и същото не е могло да бъде заченато от него.
По предявения от Л.А.Х. , със съдебен адрес - гр. В., адв. Й.А. против К.Л.П., - същия адрес, чрез неговата майка и законна представителка Л.А.П., с назначен особен представител по чл.29 ал.4 от ГПК - адв. Т. А. - АК гр.П. иск с правно основание чл. 33 ал.2 от СК приема за установено, че Л.Д.П. не е баща на детето К.Л.П., и същото не е могло да бъде заченато от него.
След влизането в сила на решението заверен препис от същото да се изпрати до Служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област П. за вписване на обстоятелствата в надлежните регистри.
Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
8 Гражданско дело (В) No 876/2008, III състав Жалби Д.К.Т. П.К.Т. Докладчик: М.П.Т.  Определение от 16.02.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 962/2008, I състав Жалби Б. И. АД С.И.Б. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 16.02.2009г.
 
10 Гражданско дело (В) No 972/2008, IV състав Жалби Г.В.В. П.С.Д. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 16.02.2009г.
 
11 Гражданско дело (В) No 18/2009, IV състав Жалби Т. П.-Т. ЕТ А.Т.П. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 16.02.2009г.
 
12 Гражданско дело (В) No 53/2009, III състав Жалби С.Г.П.,
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
  Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 17.02.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 69/2009, I състав Частни жалби Д.С.Н.,
В.Т.Н.
  Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 20.02.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 71/2009, I състав Частни жалби С.Л.Б. М.А.И.,
С.К.И.
Докладчик: Е.П.С.  Определение от 20.02.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 127/2009, IV състав Частни жалби Ф.Н.Т.,
С.А.Т.
  Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 17.02.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 133/2009, III състав Частни жалби В.А.А.   Докладчик: В.М.  Определение от 17.02.2009г.
 
17 Гражданско дело (В) No 135/2009, IV състав Частни жалби А.С.Ш.   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 17.02.2009г.
 
18 Гражданско дело (В) No 145/2009, II състав Частни жалби С.-2006 ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 17.02.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение от 16. 01. 2009г. на районен съд Пазарджик , постановено по гр. д. № 173/ 2009г. по описа на същия съд , с което е оставено без уважение искането на ищеца , търговското дружество "С. - 2006" ЕООД гр. П. за обезпечение на иска , като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .
Определението не подлежи на обжалване .


 
19 Гражданско дело (В) No 148/2009, IV състав Частни жалби Д.Г.Т. КРАСЕН ООД Докладчик: С.А.К.  Определение от 18.02.2009г.