Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
16.02-22.02. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 16.02.2009г. до 22.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 83/2008, II състав Облигационни искове Ш. Б. ЕООД ОБЩИНА П. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 16.02.2009г.
 
2 Търговско дело No 148/2008, II състав Несъстоятелност П. - К. АД Р. К. Б. ООД Председател и докладчик: К.С.П.  Определение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество от 03.02.2009г.
ВНАСЯ ДЕЛОТО В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ и го насрочва за 10.03.2009г. от 10,30ч., за която дата да се призоват страните.
ОПРЕДЕЛЯ началните разноски за откриване на производство по несъстоятелност в размер на 7 000 лв.
Указва на молителя - "П. - К." АД, гр. С., представлявано от ИД Д.В., че следва да заяви съгласен ли е да предплати определените по-горе начални разноски за откриване производство по несъстоятелност, както и да предплати същите - в срок - до датата на следващото съдебно заседание - 10.03.2009г.
Указва на молителя, че при положение че определените начални разноски не бъдат предплатени в дадения срок, ще се открие производство по несъстоятелност на длъжника при условията на чл.632 от ТЗ.
Определението не подлежи на обжалване.

 
3 Търговско дело No 16/2009, II състав Искове по чл.74 от ТЗ Б.А.Г.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 16.02.2009г.