Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
23.02-28.02. 2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 23.02.2009г. до 28.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1565/2003, II състав Други дела Д.Г.Г.,
С. М ООД
С. П. 92 ЕТ А. П. Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 27.02.2009г.
 
2 Гражданско дело No 1020/2004, II състав Облигационни искове Н.П.Ц.,
В.Л.Ц.,
М.В.К.
А.В.Б. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 26.02.2009г.
 
3 Гражданско дело (В) No 194/2007, III състав Жалби Г.И.П.,
А.П.П.,
Б.П.П.,
П.Т.П.,
И.Д.П.,
С.Д.П.,
А.П.П.,
К.П.Б.,
В.И.Ц.,
Д.И.С.Ж.
П. ООД В. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 23.02.2009г.
 
4 Гражданско дело No 712/2008, II състав Допускане на обезпечение Г. 96 ЕООД П. М.-К.-Й. С. СД Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 24.02.2009г.

 
5 Гражданско дело No 720/2008, II състав Искове за произход Л.Г.Д. С.П.Б. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 25.02.2009г.
По иска с правно основание чл. 41 от СК, предявен Л.Г.Д. чрез пълномощника й адв. И. Г. кантора - адв. Ив. Г., ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение ответника С.П.Б. че С.П.Б. Е БИОЛОГИЧЕН БАЩА на детето Г. Л. Д., родено от майка Л.Г.Д.
ПОСТАНОВЯВА след влизане на решението в сила, същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община гр. П., което да издаде нов акт за раждане, в който детето Г. Л. Д. се впише като Г. С. Б. и като негов баща се впише С. П.Б.
ОСЪЖДА С.П.Б. да з а п л а щ а на Л.Г.Д. , като майка и законна представителка на малолетното им дете Г. месечна издръжка в размер 40 лв., считано от 25.11.2007 год. до настъпване на законно основание за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва при забава от деня на забавата до окончателното й плащане, като до претендирания размер 100 лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Г. на майката Л.Г.Д. , като на бащата С.П.Б. ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето през всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 8 до 18 часа в присъствието на майката Л.Г.Д..
ОСЪЖДА С.П.Б. да з а п л а т и на Л.Г.Д. сумата 942 лв. / деветстотин четиридесет и два лева / разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок, считано от датата на съобщението до страните за изготвянето му.
Препис от решението да се връчи на страните. 
6 Гражданско дело No 776/2008, II състав Други дела Ц.Н.К. М.Н.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА П.
Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 27.02.2009г.
По иска, предявен от Ц.Н.К. против М.Н.К., , поставя под пълно запрещение М.Н.К..
След влизане на решението в сила заверен препис от същото да се изпрати до Община П. - Органа по настойничеството, за учредяване на настойничество на М.Н.К., както и на служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област Пазарджик.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 Гражданско дело No 802/2008, II състав Дела по ЗОДВПГ С.С.Г. ОКРЪЖЕН СЪД П.,
АПЕЛАТИВЕН СЪД П.
Председател и докладчик: К.Г.Н.  Решение от 26.02.2009г.
 
8 Гражданско дело (В) No 838/2008, IV състав Жалби К.С.В.,
Б.В.В.
Г.С.В.,
Д.И.В.
Председател: К.С.П.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 23.02.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 899/2008, IV състав Жалби Ц.И.Ш. Т.И.Л.,
Г.И.А.,
В.И.П.,
К.Ф.И.,
М.К.М.,
Ф.К.Ф.,
А.Н.И.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: С.А.К. 
Решение от 25.02.2009г.
 
10 Гражданско дело No 949/2008, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане К.Б.Х. ЗПК Л. И. АД Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 24.02.2009г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност , по правилата на родовата и местна подсъдност ,за разглеждане и решаване на спора , на Софийски градски съд .
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 949/ 2008г. по описа на окръжен съд Пазарджик.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр. Пловдив.


 
11 Гражданско дело (В) No 960/2008, I състав Жалби М.Л.С.,
М.М.Р.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
ОБЩИНА П.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА П.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯВА хода по-същество постановен с протоколно определение на съда от 26.01.2009 година по В гр.дело № 960/2008 година по описа на ПОС.
ПРЕКРАТЯВА производството по В гр.дело № 960/2008 година .
ВРЪЩА делото ведно с приложеното към него и гр.дело № 923/2004 година по описа на ПРС.
След отстраняване на пречките за движението на делото ,същото да бъде върнато отново на Пазарджишкия окръжен съд .
Определението е по движението на делото и не подлежи на обжалване.

 
12 Гражданско дело (В) No 963/2008, IV състав Жалби К.П.Д.,
Н.Г.Д.
К.П.Б. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 25.02.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 1/2009, I състав Жалби А.С.Н. С.А.Н. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 25.02.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 21/2009, I състав Жалби А.Т.В.,
М.Х.В.,
И.Х.В.
Г. Ф. С. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 25.02.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 38/2009, I състав Жалби В.А.Б. И.А.Р. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 26.02.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 41/2009, IV състав Жалби Т. АД Е.С.К. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 23.02.2009г.
 
17 Гражданско дело (В) No 68/2009, IV състав Жалби Г.И.Г.,
П.Г.,
С.Д.Г.
Н.Г.П.,
Н.И.Г.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 27.02.2009г.
 
18 Гражданско дело (В) No 70/2009, I състав Частни жалби С.Г.П. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Докладчик: Е.П.С.  Определение от 26.02.2009г.
ДОПЪЛВА определение №80/09.02.2009г. постановено по В.ч.гр.д.№70/2009г. по описа на Пазарджишкия ОС, като:
ОСЪЖДА С.Г.П. да заплати на "Професионалната гимназия по транспорт" с.В., обл.Пазарджик сумата 50 /петдесет/ лева, сторени по делото разноски.
Настоящето определение подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
19 Гражданско дело (В) No 78/2009, III състав Жалби И.С.Р. М.А.Р. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 24.02.2009г.
 
20 Гражданско дело (В) No 89/2009, II състав Частни жалби П.-В. АД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 23.02.2009г.
 
21 Гражданско дело (В) No 94/2009, III състав Жалби Т.А.Б. В.И.Б.,
Г.Б.Б.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Определение от 25.02.2009г.
Прекратява производството по делото и изпраща жалбата на РС Пазарджик за произнасяне по компетентност по искането при условията на чл.248 от ГПК.
 
22 Гражданско дело (В) No 105/2009, III състав Жалби М.Р.М. К.Д.Д. Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 23.02.2009г.
 
23 Гражданско дело (В) No 136/2009, III състав Жалби ТОВЪЛ ЕООД ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Докладчик: В.М.  Решение от 23.02.2009г.
 
24 Гражданско дело (В) No 142/2009, II състав Частни жалби С.-2006 ЕООД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 18.12.2008г., постановено по гр.д. №2701/2008г. по описа на Пазарджишки районен съд, с което е отхвърлена предявената по реда на чл.389 от ГПК молба на "С. - 2006" ЕООД гр. П., представлявано от управителя Е. Г. - като незаконосъобразно.
Връща делото на Пазарджишки районен съд за извършване на следващите се процесуални действия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
25 Гражданско дело (В) No 160/2009, IV състав Частни жалби Д.Д.И.,
Н.П.И.,
Д.П.И.
  Докладчик: Б.А.И.  Определение от 25.02.2009г.
 
26 Гражданско дело (В) No 163/2009, III състав Частни жалби М.Н.С. А. - Б. ЕООД Докладчик: М.П.Т.  Определение от 26.02.2009г.
 
27 Гражданско дело (В) No 164/2009, IV състав Жалби С.П.А. Н.Б.П. Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 24.02.2009г.
 
28 Гражданско дело (В) No 167/2009, I състав Жалби К.П.Б. К.П.Д.,
Н.Г.Д.,
Г.К.Г.,
З.Г.В.,
Г.Д.К.
Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 25.02.2009г.
 
29 Гражданско дело (В) No 171/2009, II състав Частни жалби Л.И.П.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 23.02.2009г.
 
30 Гражданско дело (В) No 179/2009, II състав Жалби И.Б.Б.   Докладчик: К.С.П.  Решение от 27.02.2009г.
 
31 Гражданско дело (В) No 183/2009, II състав Жалби И.С.Г.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 26.02.2009г.