Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
09.03-15.03.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
67ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 09.03.2009г. до 15.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 682/2008, I състав Жалби Т.С.В.,
И.С.В.
  Докладчик: Е.П.С.  Решение от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№23/07.08.2008г. по описа на ЧСИ Т. рег.№* с район на действие ОС гр.Пазарджик, подадена от Т.С.В. и И.С.В. против действията на ЧСИ Т., по изп.д.№333/2007г., а именно извършването на опис на движими вещи в гр.П., ул."М. Д." № и опис на недвижим имот - вилна сграда с пл.№1268 Община Б., курорт "Я. Б.", местност "Ц. ч.", в тази й част като процесуално недопустима и
ПРЕКРАТЯВА производството по В.ч.гр.д.№682/2008г. по описа на ПзОС в тази му част.
Настоящето решение в тази му част има характера на определение и подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВКС.
ОТХВЪРЛЯ жалба с вх.№23/07.08.2008г. по описа на ЧСИ Т. рег.№* с район на действие ОС гр.Пазарджик, подадена от Т.С.В. и И.С.В. против действията на ЧСИ Т., по изп.д.№333/2007г., а именно насочването на изпълнението върху несеквестируема вещ - единствено жилище, представляващо недвижим имот - вилна сграда с пл.№1268 Община Б., курорт "Я. Б.", местност "Ц. ч.", като неоснователна.
Решението в тази му част не подлежи на обжалване.


 
2 Гражданско дело (В) No 687/2008, I състав Жалби Й.И.Т. К.Й.С.,
С.Г.С.,
Й.А.М.,
Д.В.М.,
И.А.М.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 10.03.2009г.
 
3 Гражданско дело No 967/2008, II състав Облигационни искове Д. - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД И.З.А. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 11.03.2009г.
 
4 Гражданско дело (В) No 51/2009, IV състав Жалби Ю. М. ЕТ И. Н. АД Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 12.03.2009г.
 
5 Гражданско дело (В) No 53/2009, III състав Жалби С.Г.П.,
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
Докладчик: М.П.Т.  Решение от 09.03.2009г.
 
6 Гражданско дело (В) No 82/2009, III състав Жалби ЕТ П. Е. - В. Ц. Х.-И.ЕООД Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 11.03.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 90/2009, III състав Жалби Р.А.М. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ПИЩИГОВСКА ЗЕМЯ ПИЩИГОВО Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 13.03.2009г.
8 Гражданско дело (В) No 128/2009, III състав Жалби Д.С.В. С.Я.Б.,
Ц.С.В.,
А.С.Б.,
П.А.П.
Председател и докладчик: М.П.Т.  Решение от 10.03.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 137/2009, III състав Жалби С.М.А. Б.Й. Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 14.03.2009г.
10 Гражданско дело (В) No 155/2009, III състав Жалби У. 91-И. К. ЕТ В.С.Г. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: В.М. 
Решение от 11.03.2009г.
 
11 Гражданско дело No 157/2009, II състав Допускане на обезпечение А.Д.К.,
В.Д.П.
  Докладчик: К.С.П.  Определение от 11.03.2009г.
12 Гражданско дело (В) No 166/2009, III състав Частни жалби П.-Н. ООД   Докладчик: В.М.  Определение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна частна жалба с вх.№ 531 от 27.01.2009г. на "П.-Н." ООД, със седалище и адрес на управление в с.И., обл.Пазарджик представлявано от управителя Г. И. Г. против протоколно определение на Пазарджишки районен съд от 21.01.2009г. по гр.д.№1998/2008г. по описа на същия съд с което е оставена без разглеждане молбата на ищеца "П.-Н." ООД, за допускане на изменение на петитума на предявения иск против ответника "Ф." ЕООД по реда на чл.214 ал.1 от ГПК.
Прекратява производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване..
 
13 Гражданско дело (В) No 187/2009, IV състав Частни жалби БЕ ГЕ ФАЙНАНС ЕООД   Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 11.03.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 193/2009, III състав Частни жалби Г.Л.В.,
Г.В.В.
ОБЩИНА П.,
ДЪРЖАВАТА Ч/З МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВ
Докладчик: В.М.  Определение от 09.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№193/2009г. по описа на Пазарджишки окръжен съд.
Връща делото на Пазарджишки районен съд за отстраняване на констатираните нередовности, съгласно мотивите на настоящото определение, като след изпълнение на указанията, въззивната частна жалба заедно с делото да се изпрати обратно на Пазарджишки окръжен съд за разглеждане.
Определението не подлежи на касационно обжалване.


 
15 Гражданско дело (В) No 201/2009, II състав Частни жалби Д.А.Т.   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 10.03.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 203/2009, IV състав Частни жалби А. И. ООД Д. ЕООД Докладчик: С.А.К.  Определение от 10.03.2009г.
 
17 Гражданско дело (В) No 204/2009, IV състав Частни жалби Б.В.Д.   Докладчик: С.А.К.  Определение от 10.03.2009г.
 
18 Гражданско дело (В) No 218/2009, III състав Жалби Н. А. ЕТ Л.Х.Ц. Докладчик: М.П.Т.  Определение от 12.03.2009г.