Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
16.03-22.03.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 16.03.2009г. до 22.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 446/2008, II състав Облигационни искове Л.П.К. Р.Т.К. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 19.03.2009г.
 
2 Гражданско дело (В) No 722/2008, IV състав Жалби С.М.А.,
Ф.М.К.,
Б.М.М.,
Ш.М.Б.,
Р.А.А.,
Ф.А.В.,
Е.А.Д.,
Ф.А.А.,
Н.А.А.
Ф.М.А.,
Ф.М.М.,
А.И.О.,
Д.М.И.,
С.М.А.,
Ф.Н.Ш.,
Ф.Н.И.,
С.Н.А.,
А.М.М.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 17.03.2009г.
 
3 Гражданско дело (В) No 915/2008, IV състав Жалби С.К.Л. Б.С.Х.,
П.С.М.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 20.03.2009г.
 
4 Гражданско дело No 943/2008, II състав Искове по СК Н.Д.Т. А.Х.Д.,
А.А.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.Б.
Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 19.03.2009г.
По иска с правно основание чл. 33 ал. 2 от СК, предявен от Н.Д.Т. чрез пълномощника й адв. М.М. със съдебен адрес за призоваване в гр. П. ул. " Ц. С. " № кантора № - адв. М.М., против ответника А.Х.Д. , ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение ответника, че ТОЙ НЕ Е БИОЛОГИЧЕН БАЩА на детето А.А.Д., представлявано от особения представител адв. А.К., тъй като не е могло да бъде заченато от него.
Постановява след влизане на решението в сила, същото да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община гр. Пазарджик, което следва да състави нов акт за раждане на детето А.А.Д. по данните, установени със съдебното решение, като впише името на детето А. Н. Т. с рождена майка Н.Д.Т. и баща НЕИЗВЕСТЕН.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 14-дневен срок от датата на съобщението до страните за изготвянето му.

 
5 Гражданско дело (В) No 30/2009, I състав Жалби Е.В.К.,
Н.П.К.
М.В.С.,
Й.С.Б.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 16.03.2009г.
 
6 Гражданско дело (В) No 86/2009, IV състав Жалби Д. ООД В. К. ЕООД Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 19.03.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 158/2009, I състав Частни жалби И.А.А.   Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 16.03.2009г.
 
8 Гражданско дело (В) No 169/2009, I състав Частни жалби М.В.М.,
Н.В.А.
  Докладчик: Е.П.С.  Определение от 20.03.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 177/2009, III състав Жалби П.-С. ООД И.А.Р. Председател и докладчик: М.П.Т.  Определение от 18.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д.№ 177/2009 г. по описа на ПОС.
ВРЪЩА делото на РС Пазарджик, за да изпълни задължението си по съобщаване на първоинстанционното решение на третото лице помагач, съответно по обратния иск и съответно станалите си задължения свързани с размяна на книжа между страните.
ОПРЕДЕЛЕНЕТО не подлежи на обжалване.

 
10 Гражданско дело (В) No 184/2009, I състав Частни жалби Б. Г. Ф. ЕООД   Докладчик: Е.П.С.  Определение от 20.03.2009г.
 
11 Гражданско дело (В) No 186/2009, IV състав Жалби М.Н.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Определение от 19.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по В.гр.д.№186/2009 год. по описа на ПОС.
ВРЪЩА делото на Пазарджишкия РС за поправка на очевидна фактическа грешка, касаеща произнасянето относно частичното отхвърляне на иска за обезщетенение за неимуществени вреди.
След изпълнение на съответната процедура делото да се върне на ПОС за произнасяне по въззивната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
12 Гражданско дело (В) No 232/2009, I състав Жалби Д.Й.К.   Докладчик: А.Г.П.  Определение от 20.03.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 235/2009, I състав Частни жалби Н. К.-П. Т. ЕТ   Докладчик: А.Г.П.  Определение от 20.03.2009г.
 
14 Гражданско дело No 249/2009, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане И.А.И. ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ Б. АД Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 19.03.2009г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност , по правилата на родовата и местна подсъдност, за разглеждане и решаване на спора , на районен съд Пазарджик .
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 249/ 2009г. по описа на окръжен съд Пазарджик.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр. Пловдив.


 
15 Гражданско дело (В) No 252/2009, I състав Частни граждански дела - чл.217А ГПК (отм.)/- чл.255 ГПК-молба за бавност И.Г.Н.   Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 20.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна , подадената молба от адвокат В.Т. в качеството му на пълномощник на И.Г.Н. 16/2008 година по описа на Районен съд Пазарджик ,относно действията по придвижване на подадената въззивна жалба и определяне срок за бавност.
Препис от настоящото определение заедно с гр.дело № 2316/2008 година да се изпрати на Районен съд Пазарджик .
След връщане на делото ,следва да се предприемат НЕЗАБАВНИ действия по изпращане на съобщенията за изготвено решение до страните по делото.
Препис от определението да се изпрати и до адвокат В.Т. -подал молбата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.