Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
23.03-31.03.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 23.03.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 649/2008, I състав Жалби А.Г.Б.,
Г.А.Г.,
Г.П.С.,
С.Г.С.,
М.Т.С.,
Е.Т.К.,
М.Т.Д.,
А.И.Н.
П.П.С.,
Л.П.Н.,
Г.И.Н.,
Т.А.Н.,
Т.М.Н.,
Д.Г.Г.,
С.Г.Н.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 31.03.2009г.
 
2 Гражданско дело (В) No 880/2008, IV състав Жалби Е.С.Д.,
Г.Н.Д.,
С.Г.Д.
Ж.Х.Д. Докладчик: Б.А.И.  Решение от 24.03.2009г.
 
3 Гражданско дело (В) No 937/2008, III състав Жалби ВМТ ОРБИТА АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПАЗАРДЖИК Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 25.03.2009г.
 
4 Гражданско дело No 952/2008, II състав Допускане на обезпечение С.Т.И.   Докладчик: К.С.П.  Определение от 30.03.2009г.

 
5 Гражданско дело No 974/2008, II състав Искове за прекратяване на осиновяване Ф.К.С.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 25.03.2009г.
С разпореждане № 568/25.3.2009г.
На основание чл. 129, ал. 3 ГПК , съдът връща исковата молба на ищцата , поради
неотстраняване на нередовността . Разпореждането подлежи на обжалване с частна
жалба в едноседмичен срок.
 
6 Гражданско дело No 5/2009, II състав Облигационни искове за непозволено увреждане М.Н.Б.,
Н.Ц.Б.
П.М.М. Председател и докладчик: Н.И.Т.  Решение от 26.03.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 26/2009, I състав Жалби ОБЩИНА П.,
Г.Г.Д.
  Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
8 Гражданско дело (В) No 37/2009, I състав Жалби Л.С.Б. Д.Д.Я. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 81/2009, I състав Жалби НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ПАЗАРДЖИК,
Б.И.М.
  Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
10 Гражданско дело (В) No 85/2009, I състав Жалби П.Г.К.,
П. И. ООД
  Докладчик: А.Г.П.  Определение от 23.03.2009г.
 
11 Гражданско дело (В) No 91/2009, IV състав Жалби Ш.Б.К.,
Г.Б.Л.
М.Б.М. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 30.03.2009г.
 
12 Гражданско дело (В) No 93/2009, IV състав Жалби Д.З.Т. З.Д.Т. Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 24.03.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 96/2009, IV състав Жалби Н.И.Н.,
Л.И.Г.
Д.П.Ж.,
Б.Г.Л.,
Ю.Г.М.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПАЗАРДЖИК
Председател: В.М.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 27.03.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 98/2009, I състав Жалби Т.Д.Ц.,
К.З.П.
С.А.Б. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 24.03.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 103/2009, I състав Жалби РПК ТРАКИЯ,
Е.А.Д.
  Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
16 Гражданско дело (В) No 109/2009, I състав Жалби Т.И.Й. ГИМНАЗИЯ "ИВАН АКСАКОВ" Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 25.03.2009г.
 
17 Гражданско дело (В) No 112/2009, I състав Жалби ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С.Ц. В.Г.К. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
18 Гражданско дело (В) No 139/2009, IV състав Жалби Б.Н.С. ТП БЪЛГАРСКИ ПОЩИ П. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 25.03.2009г.
 
19 Гражданско дело (В) No 147/2009, I състав Жалби ОБЩИНА П.,
В.С.П.
  Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 24.03.2009г.
 
20 Гражданско дело (В) No 149/2009, I състав Жалби М.В.Й. Д.Й.Й. Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 31.03.2009г.
 
21 Гражданско дело (В) No 150/2009, I състав Жалби Л.А.Г.,
А.А.Г.
М.П.В. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 31.03.2009г.
 
22 Гражданско дело (В) No 151/2009, IV състав Жалби Е.Д.К. Д.С.К. Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 25.03.2009г.
 
23 Гражданско дело (В) No 154/2009, IV състав Жалби Г.И.В. И.Г.В.,
П.Г.В.
Председател: С.А.К.
Докладчик: Б.А.И. 
Решение от 24.03.2009г.
 
24 Гражданско дело (В) No 159/2009, I състав Жалби Щ.С.Щ. Л.С.К. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: Е.П.С. 
Решение от 24.03.2009г.
 
25 Гражданско дело (В) No 162/2009, II състав Частни жалби П.Г.Л. С.А.К.,
М.А.К.,
М.А.К.,
Р.А.К.
Докладчик: К.С.П.  Определение от 23.03.2009г.
 
26 Гражданско дело (В) No 170/2009, IV състав Жалби МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ " В.А.М. Докладчик: Б.А.И.  Определение от 24.03.2009г.
ОТМЕНЯВА определение от 12.03.2009год. за даване ход на устните състезания.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№170/09г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото на РС гр.Пазарджик за изпълнение на процедурата по чл.263,ал.2 и 3 от ГПК, като се укаже на жалбоподателя В.М. да изложи обстоятелства във връзка с обжалване на решението на първоинстанционния съд ,да посочи в коя част го обжалва и да уточни искането си.
Определението е окончателно

 
27 Гражданско дело (В) No 173/2009, I състав Жалби Ш.К.И. К.А.И.,
Ш.К.И.
Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 25.03.2009г.
 
28 Гражданско дело (В) No 174/2009, I състав Жалби БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ТП Б.Н.С. Председател: П.Д.Я.
Докладчик: А.Г.П. 
Решение от 31.03.2009г.
 
29 Гражданско дело (В) No 185/2009, I състав Жалби Д.А.Д. Д.Г.Н.,
С.Д.Д.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 23.03.2009г.
 
30 Гражданско дело (В) No 220/2009, IV състав Частни жалби Д.А.Т.   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 26.03.2009г.
 
31 Гражданско дело No 242/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР А.С.П. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик: К.С.П.  Решение от 27.03.2009г.
 
32 Гражданско дело (В) No 254/2009, II състав Частни жалби Г.Д.Х.   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА определение №186 / 29. 01. 2009г. на районен съд Пазарджик,с което е оставена без разглеждане исковата молба на Г. Д. Х. , представлявана от Кмета на Общината Т. П., като процесуално недопустима и е прекратено производството по делото, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .
Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищцата пред ВКС гр.София .


 
33 Гражданско дело (В) No 256/2009, III състав Частни жалби Н.Г.Б. Н.С.Б. Докладчик: В.М.  Определение от 23.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№256/2009г. по описа на Пазарджишки окръжен съд и връща делото на Велинградски районен съд за администриране на въззивната частна жалба с вх.№ *. подадена от Н.Г.Б. , съгласно мотивите на настоящото определение, като след изтичане на срока по чл.396 ал.2 от ГПК, жалбата ведно с делото да се изпрати обратно на Пазарджишки окръжен съд, за разглеждане по същество
Определението не подлежи на обжалване.

.


 
34 Гражданско дело (В) No 265/2009, II състав Частни граждански дела - чл.217А ГПК (отм.)/- чл.255 ГПК-молба за бавност Ю. П. ООД   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 23.03.2009г.
 
35 Гражданско дело (В) No 267/2009, III състав Частни жалби Д.Г.П. Д.Д.С. Докладчик: В.М.  Определение от 31.03.2009г.
 
36 Гражданско дело (В) No 279/2009, IV състав Жалби А.Н.Г.,
Н.Г.Г.,
Г.Н.Г.
ОБЩИНА П. Докладчик: С.А.К.  Определение от 31.03.2009г.