Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
23.03-31.03.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 23.03.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 129/2008, II състав Несъстоятелност Д. ЕООД В.Т. ООД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 25.03.2009г.
 
2 Търговско дело No 148/2008, II състав Несъстоятелност П. - К. АД Р. К. Б. ООД Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 24.03.2009г.
 
3 Търговско дело No 18/2009, II състав Облигационни искове П. ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.03.2009г.
С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 102/23.03.2009 г. На основание чл. 129,ал.ІІ от ГПК , във връзка с чл. 129,ал.1 от ГПК , поради неотстраняване нередовностите на исковата молба съгласно резолюцията на съда от 17.02.2009 г , Пазарджишкият окръжен съд определи : ВРЪЩА исковата молба на "П. " ЕООД гр.П.ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 18/09 г по описа на Пазарджишки окръжен съд . Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението пред ПАС.
 
4 Търговско дело No 28/2009, II състав Допускане на обезпечение Р. ЕООД   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 23.03.2009г.


 
5 Търговско дело No 29/2009, II състав Допускане на обезпечение Р. ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 23.03.2009г.


 
6 Търговско дело No 31/2009, II състав Облигационни искове С. ЕООД И.Г.Л.,
Е. .Т. ЕООД КЛОН СОФИЯ
Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 23.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по търг.д. № 31/2009 год. по описа на ПОС.
След влизане в сила на настоящето определение делото да се изпрати като преписка на Комисията за защита на конкуренцията.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от получаване на настоящето определение.
Препис от определението да се връчи на страните.

 
7 Търговско дело No 33/2009, II състав Допускане на обезпечение Г.-1 ЕООД   Докладчик: К.С.П.  Определение от 24.03.2009г.
Прекратява производството по т.д. №33/2009г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
8 Търговско дело No 34/2009, II състав Допускане на обезпечение Б.-Х. ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 24.03.2009г.


 
9 Търговско дело No 35/2009, II състав Допускане на обезпечение К. Ф. ЕООД   Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 26.03.2009г.