Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
06.04-12.04.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СЪДЕБНИ АКТОВЕ

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 06.04.2009г. до 12.04.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело (В) No 814/2008, I състав Жалби М.А.П. К.П.К.,
С.П.Ш.,
М.П.К.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Б.,
ОБЩИНА Б.
Председател и докладчик: П.Д.Я.  Решение от 07.04.2009г.
 
2 Гражданско дело (В) No 65/2009, IV състав Жалби Д.А.М.,
А.А.М.,
Р.А.М.
К.Б.А.,
К.М.К.,
М.Б.К.,
А.Б.Б.,
Д.Б.Б.
Председател: С.А.К.
Докладчик: И.Г.Д. 
Решение от 06.04.2009г.
 
3 Гражданско дело (В) No 156/2009, III състав Жалби В.А.Р. К.Б.Р.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГРАД Р.
Председател: М.П.Т.
Докладчик: В.М. 
Решение от 09.04.2009г.
 
4 Гражданско дело (В) No 168/2009, IV състав Жалби С.Б.К. КАУЧУК АД Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 08.04.2009г.
 
5 Гражданско дело No 175/2009, II състав Други дела М.И.Н. К.З.Н. Председател и докладчик: К.С.П.  Решение от 06.04.2009г.
По иска, предявен от М.И.Н. против К.З.Н., поставя под пълно запрещение К.З.Н..
След влизане на решението в сила заверен препис от същото да се изпрати до Община П. - Органа по настойничеството, за учредяване на настойничество на К.З.Н., както и на служба "Гражданска регистрация и административно обслужване" - област П..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
6 Гражданско дело (В) No 181/2009, IV състав Жалби Д.Г.А. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: С.А.К.  Решение от 10.04.2009г.
 
7 Гражданско дело (В) No 230/2009, IV състав Жалби ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 08.04.2009г.
 
8 Гражданско дело (В) No 236/2009, I състав Частни жалби Ф. И. ООД   Докладчик: А.Г.П.  Определение от 09.04.2009г.
 
9 Гражданско дело (В) No 268/2009, IV състав Жалби С.К.В.,
Г.А.В.
К.Д.Д. Председател и докладчик: С.А.К.  Определение от 09.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и ВРЪЩА същото на РС - Пазарджик за предприемане на необходимите процесуални действия във връзка с проверка редовността на жалбата на К.Д. съобразно мотивите на настоящето определение.
След извършване на необходимите процесуални действия , делото да се върне на ПОС за произнасяне по жалбата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
10 Гражданско дело (В) No 271/2009, I състав Частни жалби В.Д.Я.   Докладчик: П.Д.Я.  Определение от 06.04.2009г.
 
11 Гражданско дело (В) No 288/2009, IV състав Частни жалби ЕТ В. - Ж. П. ЙОСИНИ ЕООД Докладчик: И.Г.Д.  Определение от 10.04.2009г.
 
12 Гражданско дело (В) No 290/2009, II състав Частни жалби ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП П. Н.Й.Т.,
И.П.Т.
Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 06.04.2009г.
 
13 Гражданско дело (В) No 291/2009, IV състав Частни жалби ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Й.Л.С. Докладчик: С.А.К.  Определение от 08.04.2009г.
 
14 Гражданско дело (В) No 293/2009, IV състав Частни жалби Д.А.Д.   Докладчик: С.А.К.  Определение от 10.04.2009г.
 
15 Гражданско дело (В) No 294/2009, II състав Частни жалби ОБЩИНА П. Р.Н.Т. Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯВА Заповед № 611 от 19.03.2009 год. по ч.гр.д. № 617/2009 год. по описа на Районен съд гр. Пазарджик, с която е отказано на заявителя Община П. да й се издаде заповед за изпълнение против Р.Н.Т. за сумата 11 390,58 лв. по Акт за начет № *, лихва за периода 20.10.2008 год. до 19.02.2009 год. в размер 594,78 лв. и законната лихва от 19.02.2009 год. до окончателното плащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ПОСТАНОВЯВА след връщане на делото на Районен съд Пазарджик да се издаде исканата заповед за изпълнение по заявление на Община П. от 19.02.2009 год.
Препис от определението да се връчи на Община Пазарджик.
Определението не подлежи на обжалване

 
16 Гражданско дело (В) No 298/2009, IV състав Частни жалби ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   Докладчик: Б.А.И.  Определение от 08.04.2009г.
 
17 Гражданско дело (В) No 299/2009, II състав Частни жалби М.З.К. Г.С.М.,
Д.Б.П.,
Х.А.С.,
К.В.С.,
З.Д.К.,
П.Д.К.
Докладчик: К.Г.Н.  Определение от 09.04.2009г.
 
18 Гражданско дело No 309/2009, II състав Допускане на обезпечение Б.В.М.   Докладчик: Н.И.Т.  Определение от 08.04.2009г.