Пазарджишки окръжен съд
 Насрочени дела
Наказателни
Граждански
Търговски
 
 
 
 

Главна
Контакти
English
 
График на насрочените дела в Окръжен съд гр.Пазарджик
 
01.10-11.10.2009 г. - СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК - СВЪРШЕНИ ДЕЛА

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ПАЗАРДЖИК
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
за периода от 01.10.2009г. до 11.10.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 63/2009, II състав Облигационни искове А.-3-Г. ООД И. - А ООД Докладчик: КАТЯ СТ ПЕНЧЕВА  Определение от 09.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. №63/2009г. по описа на ПОС.
ВРЪЩА предявената от "А. -3" ООД със седалище и адрес на управление гр. П., ул. "П. Т." №, със съдебен адрес гр. П., ул. "Ц. Ш." №, ет., представлявано от С.В., против "И. - А" ООД, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. "Т." №, представлявано от управителя И. Ч., искова молба, ведно с приложенията, поради неотстраняване на нередовностите.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
2 Частно търговско дело No 104/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР Ф. Д. АД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик: КАТЯ СТ ПЕНЧЕВА  Решение от 08.10.2009г.
 
3 Частно търговско дело No 112/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР А.-М. АД-П. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик: КАТЯ СТ ПЕНЧЕВА  Решение от 07.10.2009г.
 
4 Частно търговско дело No 121/2009, II състав Жалби по чл.25 ЗТР С.Г.Г. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик: КРАСИМИР Г. НЕНЧЕВ  Решение от 09.10.2009г.
ОТМЕНЯВА мотивиран отказ №20090831105054/ 01. 09. 2009г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписване , по заявление образец Б6 вх. № 20090831105054/ 31. 08. 2009г. В ЧАСТТА ,в която е отказано вписването на нов ликвидатор на кооперация "Земеделска кооперация " Н." / в ликвидация /, със седалище и адрес на управление на дейността с. Л. , обл. П. , С.Г.Г.
ДАВА задължителни указания на Агенцията по вписване да извърши поисканото вписване .
ПОТВЪРЖДАВА мотивиран отказ №20090831105054/ 01. 09. 2009г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписване , по заявление образец Б6 вх. № 20090831105054/ 31. 08. 2009г. В ЧАСТТА ,в която е отказано вписването на обстоятелството по продължаване срока на ликвидацията на кооперация "Земеделска кооперация " Н." / в ликвидация /, със седалище и адрес на управление на дейността с. Л. , обл. П. с една година .
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр. Пловдив в 7- дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му .

 
5 Търговско дело No 124/2009, II състав Облигационни искове Е. - И. ЕООД П.-СВ ООД Докладчик: КАТЯ СТ ПЕНЧЕВА  Определение от 01.10.2009г.
Прекратява производството по т.д. №124/2009г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишкия районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
6 Търговско дело No 131/2009, II състав Облигационни искове АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ П. 2000 ООД Докладчик: КРАСИМИР Г. НЕНЧЕВ  Определение от 06.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 131/2009г. по описа на окръжен съд Пазарджик.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност , по правилата на родовата и местна подсъдност на районен съд гр. Велинград за разглеждане и решаване на спора .
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд гр.Пловдив.
 
7 Търговско дело No 135/2009, II състав Облигационни искове Ф. ЕООД Ф. ООД Докладчик: КАТЯ СТ ПЕНЧЕВА  Определение от 09.10.2009г.
Прекратява производството по гр.д. №135/2009г. по описа на ПОС.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пазарджишки районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски Апелативен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.